Lietošanas noteikumi

1.    Vispārēji lietošanas noteikumi:

1.1.    Šie vietnes www.dariteh.lv (turpmāk tekstā – Vietne) lietošanas noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) ir saistoši visām personām, kuras lieto Vietni (turpmāk tekstā – Persona).
1.2.    Vietni uztur un administrē SIA “A.M.L.”, reģistrācijas numurs: 42803005352, juridiskā adrese: Biznesa centrs RĀMAVA, Izstāžu iela 11, Valdlauči, Ķekavas novads, LV-1076 (turpmāk tekstā – A.M.L.).
1.3.    Vietne ir izstrādāta ar mērķi, lai ļautu klientiem iepazīties ar A.M.L. pārdotajām precēm un nodrošinātu to iegādi, kā arī nodrošinātu efektīvu saziņu ar A.M.L. saistībā ar Vietnē piedāvāto preču izvēli un iegādi.
1.4.    Personai pirms Vietnes lietošanas ir pienākums iepazīties ar Noteikumiem. Lietojot Vietni, Persona apņemas ievērot Noteikumus, kā arī nepārkāpt tiesību aktu prasības un trešo personu tiesības un likumīgās intereses, ieskaitot tiesību aktus, kas reglamentē intelektuālā īpašuma aizsardzību, personas datu aizsardzību un citus.
1.5.    Visas intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz Vietni pieder A.M.L. vai A.M.L. partneriem un ir aizsargātas ar Latvijas Republikā saistošiem normatīvajiem aktiem. Vietnes satura izmantošana veidā, kas varētu aizskart A.M.L. vai A.M.L. partneru intelektuālā īpašuma tiesības, ir aizliegta. Šo tiesību pārkāpuma gadījumā vainīgā persona tiek saukta pie normatīvajos aktos noteiktās atbildības, kā arī ir pilnībā atbildīga par visiem zaudējumiem, kas ir vai varētu tikt nodarīti A.M.L. un trešajām personām.
1.6.    A.M.L. ir visas tiesības jebkad un bez īpašas paziņošanas Personai mainīt Vietni, tās funkcijas, sniedzamos pakalpojumus, Vietnes nosaukumu un (vai) interneta domēnu, kur Vietne sasniedzama, jebkādu Vietnes saturu vai tā daļu. A.M.L. ir tiesības jebkad bez iepriekšēja brīdinājuma pārtraukt Vietnes darbību. Persona saprot un piekrīt, ka A.M.L. netiks uzskatīta par atbildīgu par nekādām šādu un citu tamlīdzīgu darbību izraisītām negatīvām sekām Personai.
1.7.    A.M.L. ir tiesības jebkurā brīdī grozīt un papildināt Noteikumus. Šādas izmaiņas stājas spēkā pēc to publicēšanas Vietnē. Persona piekrīt, ka, turpinot lietot Vietni pēc šādu izmaiņu veikšanas, Persona ar to apliecina savu piekrišanu visām izmaiņām.
1.8.    Personai iesniegums vai sūdzība par Vietnes darbību un pakalpojumiem ir jāiesniedz A.M.L. rakstiski, nosūtot uz e-pastu [email protected] un norādot savu vārdu, e-pasta adresi, kā arī aprakstot nepienācīgo Vietnes darbību, kļūdu, traucējumus un (vai) tamlīdzīgi.
1.9.    Visi strīdi starp A.M.L. un Personu tiek risināti pārrunu ceļā. Ja strīdus tādā veidā atrisināt neizdodas, tad tie tiek risināti Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Noteikumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

2.    Privātums:

2.1.    Informāciju par to, kā Vietne www.dariteh.lv apstrādā Jūsu personas datus, varat iegūt Vietnes sadaļā Privātums, kas ir neatņemama šo Noteikumu daļa.

3.    Distances līguma noslēgšana (pirkšanas noteikumi):

3.1.    A.M.L. nodrošina Vietnē pieejamo saturu un pārdod preces saskaņā ar zemāk izklāstītajiem noteikumiem un nosacījumiem, piegādes noteikumiem, preču atgriešanas noteikumiem, citiem noteikumiem un nosacījumiem un darbības politiku, kuras izklāsts ir atrodams Vietnē, kopā saukti – Noteikumi. Veicot pirkumu Vietnē, Persona apliecina, ka ir izlasījusi Noteikumus, saprot tos un piekrīt tos ievērot bez ierobežojumiem un nosacījumiem.
3.2.    Ja Persona kā patērētājs, izmantojot interneta starpniecību, iegādājas Vietnē piedāvātās preces, tad šāda savstarpēja vienošanās tiek uzskatīta par distances līgumu (turpmāk tekstā – Līgums) saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumu, Latvijas Republikas Ministru Kabineta noteikumiem Nr.255 „Noteikumi par distances līgumu” un saistītajiem ārējiem normatīvajiem aktiem.
3.3.    Šīs Vietnes e-veikalā piedāvāto preču pārdevējs, A.M.L, no vienas puses, un Persona, kas veic pasūtījumu (turpmāk tekstā – Pircējs), no otras puses, noslēdz šo Līgumu.
3.4.    Pārdevējs apņemas pārdot un piegādāt Pircējam preces, atbilstoši Pircēja pasūtījumam.
3.5.    Ja Personai, kas pasūtījusi un iegādājusies preci Vietnē, nav tiesībspējas un/vai rīcībspējas, par preces pasūtījumu un samaksu ir atbildīgs šīs personas likumiskais pārstāvis (vecāks vai aizgādnis). Iepriekšminētajā gadījumā pasūtījums nav atsaucams, kā arī veiktā pirkuma maksa netiek atmaksāta.
3.6.    Šis Līgums ir neatņemama Noteikumu daļa.

3.7.    Preces un informācija par precēm:

3.7.1.    A.M.L. Vietnē piedāvā iegādāties dažādas preces laukiem, dārzam un mežam (iepriekš un turpmāk tekstā – Preces).
3.7.2.    Pasūtot Preci, Pircējs apstiprina, ka ir iepazinies ar visu informāciju, kas saistīta ar konkrētu preci un ir publicēta Preces aprakstā. A.M.L. Vietnē sniedz pēc iespējas precīzu informāciju par pieejamajām Precēm, taču A.M.L. nevar garantēt, ka Vietnē publicētā informācija pilnībā raksturo Preci. Tāpēc, ja Jums ir papildus jautājumi par Preci, lūdzam Jūs sazināties ar A.M.L. pirms pasūtījuma veikšanas.
3.7.3.    A.M.L. informē, ka: 1) Vietnē informācija par Precēm var tikt papildināta un mainīta bez brīdinājuma, 2) cenas Vietnes e-veikalā ir mainīgas, cenu A.M.L. var mainīt bez brīdinājuma.

3.8.    Cenu veidošanas politika un apmaksas kārtība:

3.8.1.    Vietnē visas cenas ir norādītas eiro (EUR) valūtā. Visas cenas ietver PVN vai citus nodokļus un nodevas, ja tādi paredzēti. Cenā nav iekļautas Preces piegādes izmaksas.
3.8.2.    Precēm, kurām Vietnē norādīts “uz pasūtījuma”, Vietnē norādītā cena ir aptuvena un Pircējam piedāvātā gala cena var mainīties atkarībā no Pircējam vēlamā pasūtījuma parametriem (Preču skaita, piegādes laika, individuāliem risinājumiem, utt.). A.M.L. aicina Pircēju sazināties ar A.M.L. un precizēt šādas Preces cenu pirms maksājuma veikšanas. Jebkurā gadījumā – A.M.L. sazināsies ar Pircēju, informēs Pircēju par gala cenu un vienosies par pasūtījuma parametriem, t.sk. piegādes laiku un veidu.
3.8.3.    Pircējs veic Preču pasūtīšanu caur šo Vietni, norādot pasūtāmo Preču veidu un daudzumu, kā arī Pircējam vēlamo pasūtījuma piegādes veidu. Pircēja pienākums ir ievērot Preču pirkuma procesa soļus, aizpildot vai pārbaudot katrā solī pieprasīto informāciju. Pircējam ir iespēja veikt apmaksu par pasūtījumu, lietojot e-veikalā iestrādātos maksājuma rīkus vai apmaksājot A.M.L. sagatavoto un Pircējam pa e-pastu nosūtīto pasūtījumam atbilstošo rēķinu.
3.8.4.    Veicot pasūtījumu, Pircējs piekrīt, ka A.M.L. sagatavo rēķinu elektroniski un tas ir derīgs bez paraksta. A.M.L. var nodrošināt rēķinu drukātā veidā, ja Pircējs par to paziņo iepriekš, rakstot uz e-pasta adresi [email protected].
3.8.5.    Lai Pircējs veiktu izmaiņas pasūtījumā, Pircējam nekavējoties jāziņo A.M.L. par vēlamajām izmaiņām, rakstot uz [email protected].
3.8.6.    Pasūtījuma sagatavošanu saņemšanai vai piegādei A.M.L. uzsāk tikai pēc maksājuma par pasūtījumu saņemšanas.
3.8.7.    Ja, apstrādājot pasūtījumu, A.M.L. konstatēs, ka Pircēja pasūtījumā norādītais Preču daudzums ir lielāks nekā A.M.L. var piegādāt Pircējam samērīgā termiņā, A.M.L. sazināsimies ar Pircēju un piedāvās iespēju mainīt vai atsaukt pasūtījumu. Pasūtījuma izmaiņu gadījumā A.M.L. atgriezīs Pircējam attiecīgos pasūtījuma ietvaros veiktos maksājumus par tām Precēm, kas netiks piegādātas. Ja A.M.L. neizdosies sazināties ar Pircēju, pasūtījums tiks uzskatīts par atceltu un A.M.L. atgriezīs Pircējam visus attiecīgā pasūtījuma ietvaros veiktos maksājumus.
3.8.8.    Veicot Preču pasūtīšanu caur Vietni, Pircējam jāizvēlas vēlamais pasūtījuma piegādes veids. Atkarībā no Pircēja izvēlētā piegādes veida, pasūtījuma summas, pasūtījuma parametriem (izmēra un svara) un piegādes adreses, A.M.L. pasūtījumam var piemērot piegādes maksu, kura tiks iekļauta pasūtījuma cenā. Ja, apstrādājot pasūtījumu, A.M.L. konstatēs, ka Pircēja norādītais piegādes veids nav iespējams (piemēram, pasūtījums ir smagāks nekā pieļauj izvēlētais piegādes veids) vai piegādes ar kurjeru gadījumā piegādes izmaksas ir augstākas nekā Pircēja pasūtījuma ietvaros veiktais maksājums, A.M.L. sazināsimies ar Pircēju un piedāvās iespēju mainīt piegādes veidu, piemaksāt trūkstošo summu par piegādi vai atsaukt pasūtījumu.
3.8.9.    Ja, apstrādājot pasūtījumu, A.M.L. konstatēs, ka Pircēja pasūtījumā norādītā cena atšķiras no tobrīd Vietnē norādītās cenas, A.M.L. sazināsimies ar Pircēju un piedāvās iespēju atsaukt pasūtījumu. Ja A.M.L. neizdosies sazināties ar Pircēju, pasūtījums tiks uzskatīts par atceltu un A.M.L. atgriezīs Pircējam visus attiecīgā pasūtījuma ietvaros veiktos maksājumus.
3.8.10.    Iepriekšējos punktos minētājos pasūtījuma ietvaros veikto maksājumu atgriešanas gadījumos, no A.M.L. puses par attiecīgo summu tiks izrakstīts elektroniski sagatavots kredītrēķins, kuru A.M.L. nosūtīs uz attiecīgo Pircēja pasūtījumā norādīto e-pastu. Un A.M.L. atmaksās naudu, izmantojot tādu pašu maksāšanas līdzekli, kādu Pircējs izmantoja darījumā, ja vien Pircējs nav lūdzis to darīt citādi.
3.8.11.    Pirkumu apliecinošs dokuments ir elektroniski sagatavota preču pavadzīme, kas tiek nosūtīta uz attiecīgo Pircēja pasūtījumā norādīto e-pastu, pēc tam, kad A.M.L. ir sagatavojis un nodevis pasūtījumu piegādei. A.M.L. var nodrošināt preču pavadzīmi drukātā veidā, ja Pircējs par to paziņo iepriekš, rakstot uz e-pasta adresi: [email protected].

3.9.    Piegādes kārtība:

3.9.1.    Informāciju par pasūtījumu saņemšanas vai piegādes veidiem, kārtību, izmaksām, kā arī minimālā pasūtījuma summu var iegūt Vietnes sadaļā Piegāde, kas ir neatņemama šo Noteikumu daļa.
3.9.2.    Veicot Preču pasūtīšanu caur Vietni, Pircējam jāizvēlas vēlamais pasūtījuma piegādes veids. A.M.L. piedāvā trīs pasūtījuma saņemšanas veidus:
3.9.2.1.    Saņemšana veikalā DARITEH, veikala darba laikā (bezmaksas);
3.9.2.2.    Saņemšana Omniva pakomātā, ja pasūtījuma parametri to pieļauj (4.00 EUR ar PVN);
3.9.2.3.    Piegāde ar kurjeru (sākot no 15.00 EUR ar PVN, izmaksas atkarīgas no pasūtījuma parametriem – kopējā izmēra, svara un attāluma).
3.9.3.    Parasti A.M.L. nodrošina pasūtījuma piegādi 2-14 dienu laikā kopš ir saņemta apmaksa par pasūtījumu, piegādes laiku un vietu saskaņojot ar Pircēju. Gadījumā, ja pasūtījuma piegāde 14 dienu laikā nav iespējama, A.M.L. sazinās ar Pircēju un vienojas par citu piegādes laiku un/vai izmaiņām pasūtījumā. Kā arī gadījumā, ja Pircējs pasūta Preces, kurām Vietnē norādīts “uz pasūtījuma”, A.M.L. sazinās ar Pircēju, informē par Preces cenu un vienojas par piegādes laiku un veidu.

3.9.4.    Ar kurjeru piegādāta sūtījuma kvalitāti Pircējam jāpārbauda kurjera klātbūtnē. Ja Pircējs konstatē, ka tas ir bojāts:
3.9.4.1.    Pircējam tas jānorāda kurjeram, kurš piegādājis Preci;
3.9.4.2.    sūtījuma piegādes dokumentā jāatzīmē, ka iepakojumam ir bojājumi un kopā ar kurjeru ir jāaizpilda iepakojuma bojājumu (pārbaudes) aktu;
3.9.4.3.    jāpārbauda iepakojumu iekšpusē esošās Preces un, ja tās ir bojātas, bojājumus jāfiksē ar fotogrāfijām. Fotogrāfijas būs nepieciešamas Preču atgriešanas procedūrai;
3.9.4.4.    ja iepakojums nav bojāts, kurjera klātbūtnē Preces pārbaudīt nevajag. Ja Pircējs pieņem sūtījumu un paraksta dokumentus, tiek pieņemts, ka sūtījums ir piegādāts pienācīgā veidā.

3.10.    Preces kvalitāte un informācija par garantiju tām precēm, uz kurām tāda attiecināma:

3.10.1.    Preču fotogrāfijas ir paredzētas tikai ilustratīviem nolūkiem, oriģinālie produkti var atšķirties no attēlotajiem. Norādītās fotogrāfijas nevar tikt izmantotas kā pretenziju pamats. Prece uzskatāma par atbilstošu, ja tā atbilst e-veikalā sniegtajam paraugam, modelim vai aprakstam.
3.10.2.    Preces ražotāja garantijas saistības ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja nav pārkāpti Preces ekspluatācijas noteikumi. Pirms Preces lietošanas Pircējam rūpīgi jāizlasa Preces ekspluatācijas instrukcija, ja tāda ir.
3.10.3.    Pircēja lūgums par neatbilstošas kvalitātes Precēm var tikt izpildīts tikai tad, ja A.M.L. bijusi iespēja pārliecināties un konstatēt, ka Prece ir neatbilstošas kvalitātes Prece. Lai izmantotu garantijas tiesības, Pircējam iespējami neatbilstošas kvalitātes Preces ir jānogādā A.M.L. veikalā DARITEH un Pircējam ir jānosūta A.M.L. attiecīgs rakstisks iesniegums uz [email protected], norādot šādu informāciju:
3.10.3.1.    Preces pasūtījuma numurs un/vai rēķina numurs;
3.10.3.2.    Jānorāda/jānosauc Preces defekts, bojājuma pazīmes vai trūkstošā daļa;
3.10.3.3.    Jāiesniedz citi pierādījumi, piemēram, preces fotogrāfija, defekta vietas fotogrāfija (ja tas ir mehānisks bojājums un to ir iespējams nofotografēt), Preces iepakojuma fotogrāfija u. c.
3.10.3.4.    Iesniegumā Pircējam ir jānorāda arī viens no pretenzijas atrisināšanas veidiem:
3.10.3.4.1.    Pārdevējam bez atlīdzības saprātīgā termiņā jānovērš Preces neatbilstība – trūkumi, ja trūkumus iespējams novērst, izņemot gadījumu, kad tas nav iespējams vai ir nesamērīgi;
3.10.3.4.2.    aizstāt Preci ar analoģisku atbilstošas kvalitātes Preci, izņemot gadījumus, ja tas nav iespējams vai ir nesamērīgi, piemēram, ja trūkumi ir nelieli;
3.10.3.4.3.    attiecīgi samazināt Preces pirkuma cenu;
3.10.3.4.4.    atcelt Līgumu un atmaksāt Pircējam par attiecīgo Preci samaksāto naudas summu, izņemot, ja neatbilstība ir maznozīmīga un nevar būtiski ietekmēt iespējas Preci izmantot.
3.10.3.5.    Pretenzijas atrisināšanas gadījumā, samazinot Cenu vai atceļot Līgumu, var tikt ņemts vērā Preces nolietojums vai labums, ko Pircējs guvis, lietojot Preci, un par ko Pircējs un A.M.L. ir vienojušies.
3.10.3.6.    Ja A.M.L. piekritīs Preces neatbilstībai kvalitātes standartiem, A.M.L. sazināsies ar Pircēju, lai vienotos par pretenzijas atrisināšanas veidu. Ja A.M.L. nepiekritīs Preces neatbilstībai kvalitātes standartiem, A.M.L. Pircējam sniegs motivētu skaidrojumu par iemesliem.
3.10.3.7.    Garantijas apkalpošanas ilgums ir no 7-30 kalendārajām dienām. Izņēmuma gadījumos, ja Preces tiek sūtītas uz garantijas apkalpošanas centriem citā valstī, preces garantijas apkalpošanas process var ilgt līdz 70 kalendārajām dienām, atkarībā no preces rakstura. Visos gadījumos garantijas apkalpošanas procesu A.M.L. cenšas īstenot pēc iespējas īsākā laika periodā.
3.10.3.8.    Pārdevēja sniegtā garantija neierobežo Pircēja tiesības, kuras, iegādājoties neatbilstošas kvalitātes preci vai pakalpojumu, nosaka Latvijas Republikas tiesību akti. Strīdi starp Pircēju un A.M.L. pirmām kārtām risināmi savstarpēju sarunu ceļā.
3.10.3.9.    Uz visiem Jūsu jautājumiem labprāt atbildēsim pa e-pastu [email protected] un tālruni +371 22022525.

3.11.    Datu apstrāde:

3.11.1.    Ievadot nepieciešamo informāciju, noformējot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai A.M.L. varētu pieņemt Pircēja pasūtījumu un veikt Pasūtījuma apstrādi un Preču piegādi saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas prasībām. Ievadot informāciju, Pircējs piekrīt, ka tam uz norādīto e-pastu tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti ar Pircēja pasūtījuma apstrādi.
3.11.2.    Vairāk par datu apstrādi skatīt Vietnes sadaļā Privātums, kas ir neatņemama šo Noteikumu daļa.

3.12.    Atteikuma tiesības:

3.12.1.    Pircējam, kas ir patērētājs (fiziska persona), ir tiesības, nenorādot iemeslu, atteikties no Preces 14 kalendāro dienu laikā no Preces saņemšanas brīža, ja Prece netika lietota, sabojāta vai tās izskats pēc būtības nav mainījies, t.i., Preces vai tās iepakojuma izskatam tika veiktas tikai tādas izmaiņas, kas bija nepieciešamas, lai apskatītu saņemto Preci. Pircējam šīs tiesības jāizmanto atbildīgi un Prece jāatgriež oriģinālā kārtīgā iepakojumā, tāpat jāatgriež visas Preces komplektējošās daļas.
3.12.2.    Lai atteiktos no Preces, Pircējam jānosūta A.M.L. nepārprotams paziņojums par lēmumu atteikties no konkrētās iegādātās Preces. Paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu var sūtīt uz e-pasta adresi: [email protected] vai pa pastu uz adresi: DARITEH, Biznesa centrs RĀMAVA, Izstāžu iela 11, Valdlauči, Ķekavas novads, LV-1076. Atteikuma vēstules veidlapa pieejama šeit.
3.12.3.    Pircējam ir pienākums 14 dienu laikā pēc atteikuma paziņojuma nosūtīšanas nogādāt Preci A.M.L. veikalā DARITEH. Preces atgriešanas izdevumi ir jāsedz Pircējam.
3.12.4.    Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12. panta sestā daļa nosaka, ka "patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā". Pircējs ir atbildīgs par Preču vērtības samazināšanos, ja Prece(s) izmantotas nevis tāpēc, lai konstatētu šo Preču veidu, īpašības un darbību, bet, ja atteikuma tiesību izmantošanas laikā preces lietotas, pārsniedzot to īpašību un veida noskaidrošanai un darbības pārbaudei nepieciešamās robežas. Prece pārbaudes nolūkos lietojama tiktāl, ciktāl to būtu iespējams izdarīt veikalā.
3.12.5.    A.M.L. patur tiesības Pircējam atteikt izmantot atteikuma tiesības vai ieturēt kompensācijas maksu gadījumā, ja A.M.L. konstatēs, ka:
3.12.5.1.    Prece ir bojāta, lietošanas laikā nevērīgi izturoties pret Preci vai neievērojot instrukcijas norādījumus;
3.12.5.2.    Prece ir sasmērēta, netīra un/vai citādi vizuāli bojāta;
3.12.5.3.    Prece ir lietota, citādi ekspluatēta, vai ar montāžas vai lietošanas pazīmēm;
3.12.5.4.    Ir nozaudēts Preces oriģinālais iepakojums vai tās iepakojums ir sabojāts un/vai sasmērēts.
3.12.6.    Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:
3.12.6.1.    Preces pēc to rakstura nevar atdot atpakaļ, un/vai Prece tās īpašību dēļ pēc piegādes ir neatgriezeniski sajaukusies ar citām lietām;
3.12.6.2.    Preces ātri bojājas, tām drīz beidzas derīguma termiņš, un/vai ir ātri izlietojamas;
3.12.6.3.    Pircējs ir atvēris iepakojumu Precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ;
3.12.6.4.    Pasūtītās Preces ir izgatavotas tieši Pircējam pēc individuāla pasūtījuma.
3.12.7.    Pēc atriezto Preču saņemšanas un to kvalitātes novērtēšanas, naudas atmaksājuma gadījumā, A.M.L. atmaksās naudu 14 dienu laikā, izmantojot tādu pašu maksāšanas līdzekli, kādu Pircējs izmantoja darījumā, ja vien Pircējs nav lūdzis to darīt citādi. A.M.L. var aizturēt atmaksājumu līdz brīdim, kad A.M.L. saņēmis Preces atpakaļ un pārliecinājies par to stāvokli.
3.12.8.      Tiesības, kas paredz, nenorādot iemeslus, 14 dienu laikā atteikties no Līguma, uz juridiskām personām (uzņēmējiem) neattiecas.

3.13.    Strīdu izšķiršanas kārtība:

3.13.1.    Pircējam iesniegums vai sūdzība ir jāiesniedz A.M.L. rakstiski, nosūtot uz e-pastu [email protected] un norādot savu vārdu, e-pasta adresi, kā arī aprakstot savu jautājumu vai sūdzību pēc iespējas detalizētāk. A.M.L. normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā un termiņā atbildēs uz Pircēja iesniegumu un informēs par iespējamo prasījuma izpildes veidu, strīda risinājumu vai alternatīvu prasījuma izpildes veidu.
3.13.2.    Visi strīdi starp A.M.L. un Pircēju tiek risināti pārrunu ceļā. A.M.L. normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā un termiņā atbildēs uz Pircēja iesniegumu un informēs par iespējamo prasījuma izpildes veidu, strīda risinājumu vai alternatīvu prasījuma izpildes veidu.
3.13.3.    Ja strīdus pārrunās atrisināt neizdodas, tad tie tiek risināti Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Noteikumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
3.13.4.    A.M.L. ar šiem Noteikumiem nekādā veidā neierobežo Pircēja kā patērētāja tiesības vērsties Patērētāju aizsardzības centrā savu tiesību aizsardzībai.

4.    Nekas no šajos Noteikumos minētā nav iztulkojams kā partnerattiecību vai cita kopuzņēmuma veida nodibināšana starp Personu un A.M.L. Gadījumi, kad A.M.L. nespēj panākt Noteikumu ievērošanu no Personas puses, neietekmē A.M.L. tiesības pieprasīt to ievērošanu pirms vai pēc tam. Ja kāds no Noteikumu punktiem piemērojamo tiesību aktu ietvaros nav izpildāms vai nav spēkā, vai ar kompetentās iestādes lēmumu vai tiesas nolēmumu tiek atzīts par neizpildāmu vai spēkā neesošu, tas neietekmē Noteikumu spēkā esamību vai piemērojamību kopumā. Tā vietā Noteikumos iespēju robežās tiek veikti grozījumi atbilstoši piemērojamajiem tiesību aktiem tā, lai tie pilnībā atspoguļotu sākotnējo ieceri atbilstoši sākotnējiem Noteikumiem.

5.    Ja Vietnē neesat atraduši atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem, lūdzu, sazinieties ar mums, nosūtot mums e-pastu uz [email protected]. Lūdzu aprakstiet savu jautājumu pēc iespējas detalizētāk un mēs ar prieku Jums atbildēsim.


Atjaunots 12.01.2021